1Ahat respecteert de privacy van elke bezoeker aan onze website. Onze webserver herkent niet automatisch uw domeinnaam of uw e-mailadres.

1. Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): 1ahat.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De websitebeheerder”): 1Ahat (KvK: 52629171), gevestigd aan de Rietsuikerweg 32 te Utrecht.

2. Toegang tot de website

 1. Het gebruik en toegang tot de website is strikt persoonlijk. Alle informatie en gegevens die verstrekt zijn mogen niet gebruikt worden voor publicitaire, commerciële of politieke doeleinden en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde digitale aanbiedingen.

3. De inhoud van de website

 1. Alle teksten, commentaren, afbeeldingen, merken, illustraties, (animatie)plaatjes, videoclips, geluiden, evenals alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden voor de functionaliteit van de website en meer in het algemeen alle onderdelen die op de website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik of aanpassing, reproductie, herhaling, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, inclusief de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Als de websitebeheerder niet meteen in actie komt tegen welk inbreuk dan ook, kan dat niet als stilzwijgende toestemming of het afzien van rechtsvervolging worden gezien.

4. Het beheer van de website

 1. De websitebeheerder kan voor het goede beheer van onze website op elk moment:
  a. Aan een bepaalde categorie bezoekers de toegang beperken, onderbreken of schorsen van de gehele of een gedeelte van de website;
  b. Alle of bepaalde informatie verwijderen die het goed functioneren van de website kan beïnvloeden of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internet etiquette;
  c. De website offline halen om updates c.q. werkzaamheden uit te kunnen voeren.

5. Verantwoordelijkheden

 1. De websitebeheerder is nooit verantwoordelijk voor storingen, falen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten ontoegankelijk is geworden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u verbinding maakt met onze website. Om uw apparatuur en data te beschermen tegen o.a. hackers op het internet dient u zelf alle geschikte maatregelen te nemen. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de websites en de informatie die u online raadpleegt.
 2. De websitebeheerder en 1Ahat zijn niet aansprakelijk voor juridische (rechts)zaken die tegen u worden gevoerd:
  a. Vanwege het gebruik van onze website of diensten toegankelijk via internet;
  b. Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
 3. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die u oploopt, dan wel anderen of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U behoort zich te onthouden van iedere actie tegen de websitebeheerder als gevolg hiervan.
 4. Mocht de websitebeheerder betrokken raken bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor krijgt en nog zal krijgen op u te verhalen.

6. Het verzamelen van gegevens

 1. Uw gegevens worden verzameld door 1Ahat. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen het recht op inzage van en wijziging of het verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan kunt u met ons contact opnemen via onze contact pagina.
 2. Elk verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bevatten, met uw handtekening en het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. U krijgt uiterlijk binnen 1 maand na het ingediende verzoek antwoord van ons. Mocht het nodig zijn kan deze termijn met nog 2 maanden worden verlengd.

8. Verwerking van persoonsgegevens

 1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de websitebeheerder heeft verzameld, worden deze na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten aan hen verstrekt, waarna deze persoonsgegevens daarom niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 2. Wanneer bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

9. Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar ons.
 2. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

10. Bewaartermijn gegevens

 1. De door de websitebeheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

11. Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  a. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  b. Geanonimiseerde Analytische cookies: om in zage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen.

12. Beeldmateriaal en aangeboden producten

 1. Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

13. Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

14. Contact

 1. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: N. Tupamahu op info@1ahat.com.

Onze website bewaart voor zover nodig de volgende gegevens:
– Je e-mailadres als je met ons contact opneemt via een contactformulier op onze website.
– Alle informatie die je vrijwillig hebt verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of andere gegevens)
– Uw (bedrijfs)naam als u via onze website contact met ons opneemt.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven ten behoeve van commerciële doeleinden aan andere organisaties of instellingen.

Bedankt dat je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief!

Je ontvangt maandelijks onze nieuwbrief in je inbox

 

Vul jouw gegevens in, selecteer waar je ons voor wilt inhuren en binnen 24 uur nemen we contact met je op!