Algemene Voorwaarden van www.1ahat.com, gevestigd te Utrecht.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: 1ahat

Adres: Rietsuikerweg 32, 3541 TE, Utrecht

KvK-nummer: 52629171

BTW-nummer: NL003440617B24

 

Let op: bovenstaande gegevens zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met 1ahat.

1. Definities

1.1 “1ahat.com”
1ahat.com is een website die internetdiensten aanbiedt, zoals SEO, marketing, webdesign en abonnementen op basis van een Basic Plan en een Premium Plan.

1.2 “Gebruiker”
de term “Gebruiker” verwijst naar elke persoon die gebruik maakt van de website van 1ahat.com, een abonnement neemt op basis van het Basic Plan of Premium Plan of een andere dienst afneemt van 1ahat.com.

1.3 “Diensten”
de term “Diensten” verwijst naar alle internetdiensten die 1ahat.com aanbiedt, waaronder SEO, marketing, webdesign en abonnementen op basis van een Basic Plan en een Premium Plan.

1.4 “Basic Plan”
Het Basic Plan is een abonnement op de diensten van 1ahat.com, dat een beperkte service biedt, waaronder e-mailondersteuning, basisrapportages, 1 uur consult en 1x per maand onderhoud.

1.5 “Premium Plan”
Het Premium Plan is een abonnement op de diensten van 1ahat.com, dat uitgebreide service biedt, waaronder e-mail- en telefonische ondersteuning, gedetailleerde rapportages, 2 uur consult en 2x per maand onderhoud, evenals 24/7 support.

1.6 “Overeenkomst”
De term “Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen 1ahat.com en de Gebruiker, die ontstaat op het moment dat de Gebruiker een abonnement afsluit op basis van het Basic Plan of Premium Plan of een andere dienst afneemt van 1ahat.com.

1.7 “Partijen”
De term “Partijen” verwijst naar zowel 1ahat.com als de Gebruiker, samen of afzonderlijk, in het kader van de Overeenkomst.

1.8 “Intellectuele Eigendom”
De term “Intellectuele Eigendom” verwijst naar alle auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamenrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Diensten en/of de website van 1ahat.com.

1.9 “Website”
De term “Website” verwijst naar de website van 1ahat.com, die te vinden is op www.1ahat.com.

1.10 “Wetgeving”
De term “Wetgeving” verwijst naar alle toepasselijke wet- en regelgeving in Nederland die van toepassing is op de Overeenkomst en/of de Diensten van 1ahat.com.

2. Toepasselijkheid

2.1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

2.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen 1ahat.com en de gebruiker van de website of diensten. 

2.1.2 Door het gebruikmaken van de website of diensten van 1ahat.com, gaat de gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden 

2.2.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 1ahat.com zijn bevestigd. 

2.2.2 Eventuele afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor deze zijn overeengekomen.

2.3. Nederlands recht en bevoegde rechter 

2.3.1 Op alle overeenkomsten tussen 1ahat.com en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 

2.3.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Diensten

3.1. Beschrijving van de aangeboden diensten

3.1.1. 1ahat biedt verschillende internet diensten aan, zoals SEO, marketing, webdesign en het aanbieden van een basic plan en een premium plan.

3.1.2. Het basic plan omvat e-mailsupport, basis rapportages, 1 uur consult, 1x per maand onderhoud en beperkte service. Het premium plan omvat e-mail- en telefonische support, uitgebreide rapportages, 2 uur consult, 2x per maand onderhoud en 24/7 support.

3.1.3. 1ahat streeft ernaar de diensten naar beste vermogen te verlenen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

3.2. Verplichtingen van de gebruiker

3.2.1. De gebruiker is verplicht om 1ahat tijdig en volledig te informeren over alle relevante informatie die nodig is voor de verlening van de diensten.

3.2.2. De gebruiker dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en zich te onthouden van gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor 1ahat of andere gebruikers.

3.2.3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten en de gevolgen daarvan, en vrijwaart 1ahat tegen aanspraken van derden in verband met het gebruik van de diensten.

3.3. Verplichtingen van 1ahat.com

3.3.1. 1ahat zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen te verlenen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

3.3.2. 1ahat zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en het privacybeleid van 1ahat.

3.4. Aansprakelijkheid voor de geleverde diensten

3.4.1. 1ahat is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van 1ahat.

3.4.2. De aansprakelijkheid van 1ahat is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de betreffende dienst.

3.4.3. 1ahat is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, verlies van omzet en schade door bedrijfsstagnatie.

3.4.4. De gebruiker vrijwaart 1ahat tegen alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de diensten door de gebruiker.

4. Prijzen en betalingen

4.1. Prijsstelling van de aangeboden diensten 

4.1.1. De prijzen van de aangeboden diensten staan vermeld op de website van 1ahat.com.

4.1.2. De prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

4.1.3. 1ahat.com behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden diensten te wijzigen. 

4.1.4 Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze op de website van 1ahat.com zijn gepubliceerd.

4.2. Betalingsvoorwaarden 

4.2.1. De betaling van de aangeboden diensten dient vooraf te geschieden. 

4.2.2. Bij betaling dient de gebruiker het factuurnummer te vermelden. 

4.2.3. Indien de gebruiker niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. 

4.2.4. Alle redelijke kosten die 1ahat.com maakt om de vordering te incasseren, komen voor rekening van de gebruiker.

4.3. Wijziging van de prijzen en betalingsvoorwaarden 

4.3.1. 1ahat.com behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

4.3.2. Gewijzigde betalingsvoorwaarden gelden vanaf het moment dat deze op de website van 1ahat.com zijn gepubliceerd.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Eigendom van de intellectuele eigendom

5.1.1 1ahat.com behoudt alle rechten op de intellectuele eigendom met betrekking tot de diensten en de website. 

5.1.2 De gebruiker erkent dat de aangeboden diensten en de website auteursrechtelijk beschermde werken zijn. 

5.1.3 Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1ahat.com deze werken te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of op andere wijze te gebruiken of te exploiteren.

5.2. Gebruik van de intellectuele eigendom

5.2.1 De gebruiker krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de diensten en de website van 1ahat.com te gebruiken voor het beoogde doel van de aangeboden diensten. 

5.2.2 Dit gebruik is strikt beperkt tot de duur van de overeenkomst tussen de gebruiker en 1ahat.com.

5.3. Inbreuk op de intellectuele eigendom

5.3.1 Indien de gebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van 1ahat.com, is hij/zij aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. 

5.3.2 In geval van inbreuk behoudt 1ahat.com zich het recht voor om alle rechtsmiddelen in te zetten om deze inbreuk te stoppen en/of schadevergoeding te vorderen.

6. Privacy en gegevensbescherming

6.1. Verwerking van persoonsgegevens 

6.1.1 1ahat.com verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

6.1.2 1ahat.com zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker.

6.2. Doeleinden van de gegevensverwerking 

6.2.1 1ahat.com verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van de diensten aan de gebruiker
  • het factureren van de diensten aan de gebruiker
  • het versturen van nieuwsbrieven of andere informatie over de diensten van 1ahat.com, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven

6.3. Beveiliging van persoonsgegevens 

6.3.1 1ahat.com zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.4. Rechten van betrokkenen 

6.4.1 Gebruikers hebben het recht om 1ahat.com te verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die 1ahat.com van hen verwerkt. 

6.4.2 Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

6.5. Bewaartermijn van persoonsgegevens 

6.5.1 1ahat.com zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of verwerkt, tenzij de wet 1ahat.com verplicht om de gegevens langer te bewaren.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie 

7.1.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2. Verplichtingen van de gebruiker 

7.2.1 De gebruiker zal de ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 

7.2.2 Gebruiker zal deze informatie niet aan derden openbaar maken of anderszins verspreiden, tenzij 1ahat.com hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

7.3. Verplichtingen van 1ahat.com 

7.3.1 1ahat.com zal de vertrouwelijke informatie van de gebruiker niet openbaar maken en zal deze informatie alleen gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 

7.3.2 1ahat.com zal de vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken, tenzij de gebruiker hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

8. Duur en beëindiging

8.1. Duur van de overeenkomst

8.1.1 De overeenkomst tussen de gebruiker en 1ahat.com wordt aangegaan voor de duur van het gekozen abonnement, tenzij anders is overeengekomen. 

8.1.2 Het abonnement wordt automatisch verlengd voor dezelfde periode, tenzij de gebruiker ten minste 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk heeft opgezegd.

8.2. Beëindiging door de gebruiker

8.2.1 De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst op elk moment op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 1ahat.com. 

8.2.2 De opzegtermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

8.2.3 Indien de gebruiker een jaarabonnement heeft afgesloten, heeft hij geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

8.3. Beëindiging door 1ahat.com

8.3.1 1ahat.com heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:

a. De gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.

b. De gebruiker handelt in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving. 

c. De gebruiker verstrekt onjuiste of onvolledige informatie bij de registratie of bij het afnemen van de diensten. 

d. De gebruiker heeft een achterstand in betalingen die niet binnen een redelijke termijn is verholpen.

8.3.2 1ahat.com zal de gebruiker schriftelijk informeren over de beëindiging van de overeenkomst. 

8.3.3 Bij beëindiging van de overeenkomst door 1ahat.com heeft de gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

9. Overmacht

9.1. Definitie van overmacht 

9.1.1 Onder overmacht wordt verstaan: een situatie waarin 1ahat.com niet in staat is om (volledig) aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van omstandigheden buiten haar controle. 

9.1.2 Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend) natuurrampen, brand, stakingen, oorlog of terroristische aanslagen, storingen in het telecommunicatienetwerk of de internetverbinding en overheidsmaatregelen.

9.2. Gevolgen van overmacht 

9.2.1 Indien 1ahat.com door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen (volledig) na te komen, zal zij hiervoor niet aansprakelijk zijn. 

9.2.2 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

9.3. Verplichtingen bij overmacht 

9.3.1 In het geval van overmacht zal 1ahat.com haar uiterste best doen om de gevolgen hiervan tot een minimum te beperken en de gebruiker zo spoedig mogelijk te informeren over de situatie.

9.4. Aansprakelijkheid bij overmacht 

9.4.1 1ahat.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de gebruiker lijdt als gevolg van overmacht.

10. Klachten en geschillen

10.1. Klachtenregeling 

10.1.1 1ahat.com streeft naar tevreden klanten en doet er alles aan om klachten te voorkomen. 

10.1.2 Mocht de gebruiker desondanks toch een klacht hebben over de geleverde diensten, dan kan hij/zij dit per e-mail melden aan 1ahat.com. 1ahat.com zal binnen uiterlijk 14 dagen op de klacht reageren en samen met de gebruiker zoeken naar een passende oplossing.

10.2. Geschillenbeslechting 

10.2.1 Indien partijen onverhoopt niet tot een oplossing kunnen komen, is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

11. Slotbepalingen

11.1. Wijziging van de algemene voorwaarden

11.1.1 1ahat.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. 

11.1.2 Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website van 1ahat.com zijn gepubliceerd.

11.1.3 De gebruiker wordt geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

11.1.4 Door het blijven gebruiken van de diensten van 1ahat.com na wijziging van de algemene voorwaarden, wordt de gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

11.1.5 Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te beëindigen.

11.2. Nietigheid of vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden 

11.2.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. 

11.2.2 In zo’n geval zullen 1ahat.com en de gebruiker in overleg treden om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.

11.3. Volledige overeenkomst en afspraken 

11.3.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen 1ahat.com en de gebruiker met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere en gelijktijdige mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten tussen 1ahat.com en de gebruiker met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

 

Laatste update 23 februari 2023

Bedankt dat je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief!

Je ontvangt maandelijks onze nieuwbrief in je inbox

 

Vul jouw gegevens in, selecteer waar je ons voor wilt inhuren en binnen 24 uur nemen we contact met je op!